Chủ đầu tư dự án Flamingo Đại Lại lên tiếng

(PLO) - Cho rằng : "Việc thi công đường dạo và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Đảo Keo (là khu vực Công ty đã trực tiếp quản lý, sử dụng liên tục từ năm 2005 đến nay) là hoàn toàn nằm trong phạm vi dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, phù hợp với kết luận của Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc", chủ đầu tư dự án Flamingo Đại Lại đã có phản hồi bài viết "Một công dân đề nghị khởi tố hình sự chủ đầu tư Flamingo Đại Lại".

Công văn số 64/2014/ CV- FDL gửi tới PLVN khẳng định : Diện tích 2,9 ha Đảo Keo nằm trong 36,8 ha diện tích đất rừng được nêu trong bài báo nguyên trước kia thuộc quyền quản lý của Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ (“Trung tâm lâm sinh”).
Ngày 20/1/1992, Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ đã ký kết Hợp đồng liên kết làm rừng với ông Trịnh Ngọc Thái (bố đẻ của ông Trịnh Duy Long) – xã viên HTX Đại Quang: Trên diện tích đất đai 2,9 ha thuộc khoảnh 4, khu (gần đình 250) thuộc quyền quản lý của Trung tâm. Nguồn vốn đầu tư: Vốn của rừng môi sinh. Trung tâm làm công việc: Thiết kế, khảo sát đất đai; chỉ đạo toàn bộ công tác kỹ thuật; ông Thái nhận toàn bộ nguồn vốn đầu tư từ hạt Kiểm lâm để tạo rừng (theo quy trình hướng dẫn của hạt), chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng từ đầu đến cuối; ông Thái được hưởng 20% sản phẩm tỉa thưa, 20% chính. Sau khi khai thác chính hợp đồng được chấm dứt, nếu muốn trồng rừng ở chu kỳ sau thì Bên B phải ký hợp đồng tiếp với Bên A.
Ngày 24/10/1996, Uỷ ban ND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UB về việc giao 921 ha đất lâm nghiệp cho Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông bắc thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và sản xuất trồng rừng.  Theo đó, Uỷ ban đã thu hồi 921 ha đất lâm nghiệp vùng dự án 327 của xã Ngọc Thanh, gồm 12 khoảnh, có 165 lô; Giao số diện tích thu hồi trên cho Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ quản lý, sử dụng đầu tư, thực nghiệm và sản xuất lâm nghiệp.  
 Công văn phản hồi gửi tới báo PLVN
Ngày 2/5/2003, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1684/QĐ-UB về việc thu hổi và giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng và hợp tác quốc tế Hùng Vương tại Khu du lịch Đại Lải (trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 44,15 ha).
Ngày 19/8/2005, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2258/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Đại Lải tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên.
Ngày 11/6/2004, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp của Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ.
Ngày 15/3/2005, tại UBND xã Ngọc Thanh, Hội đồng bồi thường GPMB đã lập Biên bản kiểm kê đền bù  GPMB có sự tham gia của chủ đầu tư là Công ty Đầu tư xây dựng và hợp tác quốc tế Hùng Vương, người bị thu hồi đất là Trung tâm lâm sinh (cùng ông Thái là bên liên kết với Trung tâm lâm sinh) kèm theo Bảng kê bồi thường GPMB chi tiết có nội dung: Diện tích đất 2,9 ha do Trung tâm lâm sinh quản lý theo Hợp đồng giữa Trung tâm Đông bắc bộ  với hộ ông Trịnh Ngọc Thái, nguồn vốn đầu tư của rừng môi sinh tỉ lệ phân chia theo Hợp đồng. Hoa màu được đền bù theo bảng kê chi tiết kèm theo. Hộ ông Thái được hưởng 20% sản phẩm tỉa thưa, 20% chính. Biên bản này và Bảng kê bồi thường GPMB đều có chữ ký xác nhận của ông Thái (bố đẻ của ông Long).
Ngày 1/7/2005, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1832/QĐ-CT về việc  phê duyệt phương án bồi thường – GPMB công trình xây dựng hạ tầng Khu Du lịch sinh thái Đại Lải – xã Ngọc Thanh – Thị xã Phúc Yên.
Ngày 8/7/2005  Trung tâm KHSX lâm nghiệp Đông Bắc Bộ đã tiến hành bàn giao sơ bộ đất cho Công ty Đầu tư XD và hợp tác quốc tế Hùng Vương (theo Biên bản bàn giao sơ bộ đất đã ký giữa hai bên). Có nội dung chính sau: “Trung tâm KHSXLN Đông Bắc Bộ thống nhất bàn giao rừng và đất rừng cho Công ty Đầu tư xây dựng và hợp tác quốc tế Hùng Vương diện tích 36,8 ha”. “Các diện tích rừng và tài sản có trên đất thuộc các hộ vườn quả trang trại thì có hộ bàn giao trực tiếp với Công ty: Hộ ông Thái + ông Tài tại đảo Độc Lập khoảng 13 diện tích 3,0 ha”.
Ngày 16/2/2006, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đại Lải tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên.
Ngày 13/4/2007, Công ty Hùng Vương đã ký kết Hợp đồng thuê đất số 869/HĐ-TĐ với Uỷ ban ND tỉnh Vĩnh Phúc để thuê khu đất diện tích 111.268,0 m2.
Ngày 29/5/2007, ông Trịnh Ngọc Thái đã lập giấy ủy quyền (có xác nhận của UBND xã Ngọc Thanh) nội dung: ông Thái ủy quyền cho con trai là ông Trịnh Duy Long thay mặt ông Thái: “giải quyết việc thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng diện tích trồng rừng liên doanh với Trung tâm KHSX lâm nghiệp Đông Bắc Bộ cho Công ty cổ phần Đầu tư Hùng Vương”.  Sau khi lập ủy quyền, ông Trịnh Ngọc Thái đã chết.
Ngày 1/2/2008, Công ty Hùng Vương đã được cấp 03 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là GCN), gồm GCN số AB 762813, diện tích 172.853,0 m2; GCN số AB 762814, diện tích 111.268,0 m2; GCN số AB 762816, diện tích 880,726,0 m2.
Ngày 17/03/2008, Công ty CP Đầu tư Hùng Vương đã thanh toán xong toàn bộ số tiền đền bù cho Trung tâm KHSXLN Đông Đắc Bộ (Theo Uỷ nhiệm chi số 14).
Tuy nhiên, khi Công ty CP Đầu tư Hùng Vương (nay là Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải) tiến hành triển khai dự án đầu tư tại khu vực Đảo Keo thì ông Trịnh Duy Long  có nhiều hành vi cản trở hoạt động thi công của Công ty và gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng cho rằng Công ty Hồng Hạc Đại Lải hủy hoại tài sản của gia đình ông Long. 
Căn cứ vào nội dung Hợp đồng liên kết làm rừng ký giữa Trung tâm lâm sinh và  ông Trịnh Ngọc Thái ngày 20/1/1992, nội dung Biên bản kiểm kê đền bù  GPMB lập ngày 15/3/2005 có xác nhận của ông Trịnh Ngọc Thái và Trung tâm lâm sinh,  nội dung Biên bản bàn giao sơ bộ đất lập ngày 08/7/2005 giữa Trung tâm lâm sinh và Công ty Hồng Hạc Đại Lải, các Quyết định, văn bản của Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Hồng Hạc Đại Lải khẳng định: phần diện tích 2,9 ha đất tại Đảo Keo trước khi bị Nhà nước thu hồi là thuộc quyền quản lý của Trung tâm lâm sinh, diện tích rừng trên đất do ông Thái chăm sóc trên cơ sở Hợp đồng liên kết làm rừng ký giữa Trung tâm lâm sinh và  ông Trịnh Ngọc Thái ngày 20/1/1992, nguồn vốn đầu tư trồng rừng là của Nhà nước, ông Thái chỉ được phân chia sản phẩm theo tỉ lệ thỏa thuận tại hợp đồng.
Ông Long cho rằng chủ đầu tư đã tự ý san ủi khi chưa đền bù
Bản thân ông Trịnh Ngọc Thái lúc còn sống và Trung tâm lâm sinh (trước thời điểm ông Lê Minh Cường về làm Phó Giám đốc Trung tâm) cũng luôn xác nhận diện tích đất Đảo Keo thuộc quyền quản lý của Trung tâm lâm sinh, được ông Thái trồng rừng theo Hợp đồng liên kết ký với Trung tâm lâm sinh, đồng ý với nội dung phương án đền bù đã được Nhà nước phê duyệt. Thậm chí, trước khi chết, ngày 29/5/2007, ông Trịnh Ngọc Thái còn lập giấy ủy quyền (có xác nhận của UBND xã Ngọc Thanh) xác nhận diện tích nêu trên là  “rừng liên doanh với Trung tâm KHSX lâm nghiệp Đông Bắc Bộ”.  
Do đó, đại diện công ty Hồng Hạc Đại Lải cho rằng việc ông Trịnh Duy Long phản ảnh tại Biên bản bàn giao sơ bộ đất lập ngày 08/7/2005 có nội dung “Các diện tích đất rừng và tài sản có trên đất thuộc các hộ vườn quả trang trại thì có hộ bàn giao trực tiếp với Công ty: Hộ ông Thái tại đảo Độc Lập khoảng 13 diện tích 3,0 ha” là không đúng nội dung biên bản, có thể gây cho bạn đọc hiểu nhầm rằng thời điểm lập Biên bản, Công ty Hồng Hạc Đại Lải chưa nhận bàn giao diện tích đất Đảo Keo và hộ bàn giao chỉ có hộ ông Thái (mà không có hộ ông Tài). "Nhưng trên thực tế, tại thời điểm đó, Công ty chúng tôi đã được Trung tâm lâm sinh bàn giao xong toàn bộ 36,8 ha đất rừng (trong đó có 2,9 ha tại Đảo Keo), không vướng mắc gì. Và Công ty chúng tôi vẫn trực tiếp quản lý, sử dụng toàn bộ phần diện tích đất này liên tục cho đến nay", công văn khẳng định.
Cũng trong công văn 64/2014/ CV- FDL, đại diện công ty Hồng Hạc Đại Lải cho rằng: toàn bộ diện tích đất trong dự án Flamingo Đại Lại (trong đó có 2,9 ha đất tại Đảo Keo) đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty chúng tôi xong từ lâu theo đúng quy định của pháp luật, Công ty chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán bồi thường GPMB theo đúng đối tượng, đúng phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, không vướng mắc gì.
Do đó, việc công ty này thi công đường dạo và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Đảo Keo (là khu vực Công ty đã trực tiếp quản lý, sử dụng liên tục từ năm 2005 đến nay) là " "hoàn toàn nằm trong phạm vi dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, phù hợp với kết luận của Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc tại Báo cáo số 131/BC-STNMT ngày 13/6/2011 v/v: kiểm tra giải quyết vướng mắc trong đền bù GPMB của Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên và phù hợp với ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Phúc Yên tại công văn số 861/UBND-VP ngày 28/9/2012  v/v: triển khai thi công tại đảo Keo thuộc dự án Flamingo Đại Lải Resort, hoàn toàn không phải là hành vi hủy hoại tài sản theo nội dung đơn của ông Trịnh Duy Long", công văn này viết.
Trên tinh thần tôn trọng sự thật khách quan, công bằng cho các hai bên có liên quan trong sự việc này, PLVN đăng tải thông tin phản hồi của công ty Hồng Hạc Đại Lải theo đúng quy định của Luật báo chí.
Được biết, hiện cơ quan chức năng đã "vào cuộc" làm rõ những kiến nghị của ông Long.
PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
[Truyện ngắn] Tim Rắn

[Truyện ngắn] Tim Rắn

(PLVN) - Lục theo bạn đến làng rắn cách nhà gần hai mươi cây số chén đặc sản. Đến quán, hả hê chọn rắn và xem đám nhân viên biểu diễn các tiết mục chế biến. Nhìn những con rắn oằn oại trong tay những tay thợ thịt chuyên nghiệp, chờ đợi chút ít trong háo hức là ngồi vào bàn....
Đọc thêm