Bắc Giang: 51 phòng chuyên môn có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định

(PLVN) -Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ, tại thời điểm thanh tra, tỉnh Bắc Giang có 1 cơ quan, tổ chức có 4 phó giám đốc sở là không đúng theo quy định; 51 phòng chuyên môn thuộc 17 cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng quy định tại Đề án vị trí việc làm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa có Thông báo Kết luận thanh tra số 465 về việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó từ đầu năm 2016 đến hết tháng 3/2019, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang. 

Vẫn còn việc bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn 

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ Nội vụ, việc quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục với 316 vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính; đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. 

Tuy nhiên, một số cơ quan, tổ chức sử dụng vượt chỉ tiêu, sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không đảm bảo quy định; xây dựng đề án tinh giản biên chế công chức không đảm bảo theo tỷ lệ theo quy định.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, về cơ bản, UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức thực hiện số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và số lượng cấp phó các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan, tổ chức phù hợp theo quy định. 

Nhưng tại thời điểm thanh tra, 1 cơ quan, tổ chức có 4 phó giám đốc sở là không đúng theo quy định; 51 phòng chuyên môn thuộc 17 cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng quy định tại Đề án vị trí việc làm.

Trong công tác tuyển dụng công chức, theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, trong giai đoạn thanh tra, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận 86 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP vào các năm 2016 và năm 2018.

Nhìn chung, UBND tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định. Nhưng qua kiểm tra cho thấy, 5 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; một số viên chức trước khi được xét chuyển thành công chức đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động, trưng tập đến công tác tại cơ quan hành chính nhà nước, không có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Hội đồng kiểm tra, sát hạch có số lượng thành viên vượt quá quy định. 

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra 417 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (50 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, 367 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức), Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, một số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại còn chậm, chưa bảo đảm theo đúng quy định. 

Liên quan đến công tác thi nâng ngạch công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra một số sai sót của tỉnh Bắc Giang trong việc ban hành kế hoạch tổ chức thi, tiếp nhận hồ sơ dự thi, xét duyệt hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi và thành lập Hội đồng thi nâng ngạch.

Bên cạnh đó, cách ghi điểm của giám khảo chấm thi ở một số bài thi không bảo đảm quy định; có trường hợp dự thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định. 

Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

Để khắc phục những  tồn tại trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó.

Tỉnh rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 5 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt mà tại thời điểm ban hành quyết định tuyển dụng công chức chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 1 trường hợp dự thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa thể hiện bảo đảm điều kiện theo quy định; kiện toàn sắp xếp số lượng Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo đảm theo đúng quy định. 

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục.

Quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức rà soát, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 27/12/2017 và 5 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; sắp xếp, kiện toàn số lượng cấp phó trưởng phòng đảm bảo theo đúng quy định. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

 Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm