Hà Nội: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW

(PLVN) - Mới đây, Đảng ủy Cục THADS TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư với sự tham gia của các đảng viên, công chức, người lao động của Đảng bộ Cục THADS TP Hà Nội.

Hà Nội: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW

Tại Hội nghị học tập, các đại biêu đã được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản như: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Qua hội nghị học tập, toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, người lao động thuộc Cục THADS TP Hà Nội đã nắm vững các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị đại hội đảng của Đảng bộ Cục và các Chi bộ trực thuộc để trên cơ sở đó các Chi bộ vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch chuẩn bị thực hiện đại hội đảng các cấp của cấp ủy và chỉ đạo phổ biển, triển khai thực hiện Chỉ thị một cách có hiệu quả, thiết thực, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các nội dung quan trọng này vào kế hoạch của từng đơn vị để tổ chức thực hiện. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm