Sơn La: Hàng loạt sai phạm tại Sở Công Thương

(PLO) - Thanh tra tỉnh Sơn La vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Công Thương tỉnh này trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí trong năm 2015-2016.

Sơn La: Hàng loạt sai phạm tại Sở Công Thương

Kết luận nêu rõ, việc tiếp nhận, xử lý đơn không xác định được thời gian nhận đơn của UBND tỉnh Sơn La chuyển đến; không có Phiếu đề xuất thụ lý đơn kiến nghị, phản ánh theo Mẫu số 01-XLĐ quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 07/2017/TT-TTCP ngày 31/10/2014. 

Việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2015 còn chậm so với khoản 1 Điều 5 Thông tư số 0/2013/TT-TTCP. Một số bản kê khai chưa kê khai đầy đủ các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. 

Việc xây dựng và quy định mức chi khoán tiền điện thoại đối với Phó Giám đốc, Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ trong Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng. Chứng từ chi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn chưa đầy đủ, đảm bảo về thủ tục trong thanh toán. 

Đồng thời, đơn vị chưa sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng tài sản theo Quyết định số 5/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 và thay thế Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006. 

Sự phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương có công trình có nơi chưa kịp thời để tháo gỡ khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình. Một số thủ tục đầu tư và quy định về hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình chưa được chấp hành đầy đủ. Nghiệm thu khối lượng một số hạng mục, công việc chưa chặt chẽ, chưa đúng thực tế thi công (công trình cải tạo trụ sở làm việc) giá trị là 17.683.242đ.

Để tồn tại những khuyết điểm trên, là do việc phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn cũng như phối hợp với các phòng ban chuyên môn chưa đồng bộ dẫn đến việc thực hiện các nhiệm vụ còn chưa đảm bảo theo quy định.

Các phòng, ban chuyên môn có liên quan chưa thực hiện hết trách nhiệm trong công tác tham mưu, tham mưu chưa đầy đủ các nhiệm vụ được giao, chưa kịp thời nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật. Chưa chấp hành đầy đủ một số thủ tục đầu tư và quy định về công tác quản lý chất lượng thi công công trình. Các đơn vị tư vấn chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và chưa thực hiện hết nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. 

Từ những bất cập trên, Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Công Thương căn cứ kết luận thanh tra tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, tồn tại (thời gian xong trước ngày 30/3/2018). Tổ chức rà soát các quy định của Nhà nước để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho đúng theo các quy định. Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản theo Quyết định số 58/2018/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đúng quy định Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm