TP Hồ Chí Minh: Thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

(PLO) - Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS quận, huyện và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục THADS thành phố chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác THADS quận, huyện và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác THADS quận, huyện và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS  24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Công tác THADS, hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong 05 tháng đầu năm 2018 đã có những chuyển biến và đạt được những kết quả nhất định; công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành tiếp tục được tăng cường; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chú trọng; các chế độ chính sách, quyền lợi của công chức, người lao động được đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc thực hiện quy chế, lề lối làm việc có chuyển biến; công tác kiểm tra ngày càng đi vào thực chất; quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo đúng định mức, quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS 05 tháng năm 2018 cũng còn bộc lộ một số hạn chế: Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị còn chưa thực hiện nghiêm túc; tỷ lệ giải quyết về giá trị đạt thấp; tiến độ, chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ còn hạn chế, chưa đảm bảo tính tổng thể; công tác kiểm kê bàn giao kho còn chậm về tiến độ.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế có cả chủ quan và khách quan, song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, đó là: Thủ trưởng một số đơn vị chưa thực sự sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, một bộ phận công chức chưa tích cực học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật về THADS cũng như các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, chưa chủ động đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao kết quả, hiệu quả công tác, nhất là trong công việc đôn đốc, tổ chức thi hành án; công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn thuộc Cục với nhau và các Chi cục THADS quận, huyện còn thiếu chặt chẽ, chủ động.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Vũ Quốc Doanh yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị sau Hội nghị tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực THADS, hành chính, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2018, Quyết định số 1194/QĐ-TCTHADS ngày 18/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2018; Quyết định số 125/QĐ-TCTHADS ngày 30/01/2018 của Tổng cục THADS về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục THADS TP Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị đã thông qua nội dung giao ước thực hiện các phong trào thi đua, theo đó, các cơ quan THADS  thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng về cơ sở, thực hiện các giải pháp đột phá, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò của hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra nâng cao chất lượng công tác. 

Ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS được giao năm 2018 gồm 04 nội dung chính và 06 nội dung cụ thể như: Tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy THADS, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018; thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”…

Tại Hội nghị, Lãnh đạo 30 đơn vị thuộc Cục THADS thành phố gồm Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi Cục THADS các quận, huyện đã cùng ký giao ước thi đua năm 2018.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm