Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

(PLVN) - Bộ VH-TT&DL đang triển khai Kế hoạch Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. 

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo đó Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 cần chi tiết, sát với tình hình thực tế để việc triển khai phải thực sự có hiệu quả. Trong đó cần chú ý tới nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình cũng như sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cấp, các ngành.

Trước đó, Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030 còn nhiều khó khăn tồn tại. Trong Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ số 293/BC-BVHTTDL, Bộ VH-TT&DL đã nêu ra những mặt tồn tại, hạn chế.

Trong đó đáng lưu ý việc một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể còn chưa thực sự quan tâm đến công tác gia đình cũng như việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chiến lược Gia đình 2020 cũng như các văn bản về công tác gia đình.

Điều này dẫn đến hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình trong thực hiện Chiến lược Gia đình 2020 tại một số địa phương chưa tích cực. Công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành thiếu chặt chẽ. Nhiều hoạt động còn mang tính hình thức chưa đi vào chiều sâu.

Nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình còn hạn chế, năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình chưa cao; chế độ bồi dưỡng cho lực lượng cộng tác viên, tình nguyện viên chưa được xác lập, kinh phí đầu tư công tác gia đình chưa đáp ứng nhu cầu triển khai nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về gia đình còn hạn chế, thiếu tài liệu tập huấn, tài liệu truyền thông và đội ngũ báo cáo viên…

Những hạn chế này đã dẫn đến nhiều gia đình chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình; hiểu biết pháp luật ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế.

Một bộ phận người dân chưa tiếp cận và nắm bắt được các chủ trương, chính sách về công tác gia đình, PCBLGĐ; chưa nhận thức được vai trò của gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cũng như phát triển xã hội.

Từ sự thiếu hụt về nhận thức này, tình hình bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra khá phức tạp ở một số địa phương. Ngoài một số vụ bạo lực gia đình đã được phát hiện, xử lý, vẫn còn bạo lực diễn ra trong nhiều gia đình nhưng chưa được phát hiện, giải quyết kịp thời.

Được biết, theo lộ trình, Bộ VH-TT&DL sẽ xây dựng, hoàn thiện Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự kiến vào tháng 9 – 10/2021. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm