Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

(PLO) - Bộ Tư pháp vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực, nhất là trong việc sử dụng ngân sách nhà nước góp phần dành nguồn đầu tư cho phát triển, an sinh xã hội và nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình là quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý và sử dụng các nguồn vốn; kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để góp phần dành nguồn đầu tư cho phát triển, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Bộ Tư pháp cũng đề ra chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. Chương trình cũng nêu rõ các giải pháp thực hiện và trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong tổ chức thực hiện.