Bán hàng đa cấp phải học đạo đức nghề nghiệp

(PLO) - Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về công nhận chương trình đào tạo và xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, theo đó, người tham gia bán hàng đa cấp phải được đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Bán hàng đa cấp phải học đạo đức nghề nghiệp

Theo dự thảo Thông tư này, trong thời gian tối thiểu 4 buổi (tương ứng với 2 ngày),  doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp sẽ được trang bị kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp. Các kiến thức này bao gồm nội dung tổng quan về bán hàng đa cấp (khái niệm, đặc điểm của bán hàng đa cấp, thực trạng bán hàng đa cấp ở Việt Nam và trên thế giới), pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (các văn bản điều chỉnh, cơ quan quản lý, điều kiện kinh doanh theo phương thức đa cấp, các hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp), một số thủ tục hành chính trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp và người tham gia trong hoạt động bán hàng đa cấp... 

Một trong những nội dung quan trọng người bán hàng đa cấp phải học trong khóa học này, đó là quy tắc đạo đức nghề nghiệp bán hàng đa cấp, bao gồm các nội dung về quy tắc ứng xử đối với người tiêu dùng, quy tắc ứng xử giữa doanh nghiệp và người tham gia, quy tắc ứng xử giữa các doanh nghiệp với nhau. 

Ngoài ra, người bán hàng cũng sẽ được trang bị kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật về quảng cáo (hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo, nghĩa vụ của các chủ thể liên quan trong hoạt động quảng cáo…) và pháp luật liên quan khác (kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm…).

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp hoặc chỉ định đơn vị tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (gọi tắt là đơn vị tổ chức kiểm tra). Đơn vị tổ chức kiểm tra căn cứ trên nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch và thông báo tới các doanh nghiệp về các đợt kiểm tra xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp trước ngày kiểm tra dự kiến ít nhất 30 ngày. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra cho đơn vị tổ chức kiểm tra. Đơn vị tổ chức kiểm tra thông báo danh sách người đăng ký kiểm tra hợp lệ, tiến hành tổ chức kiểm tra, báo cáo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kết quả kiểm tra.  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp xác nhận cho những người đạt yêu cầu.

Đơn vị tổ chức kiểm tra chịu trách nhiệm trước Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật về toàn bộ quá trình tổ chức đợt kiểm tra và kết quả của đợt kiểm tra.

Căn cứ trên kết quả kiểm tra, Trường hợp đơn vị tổ chức kiểm tra có sai phạm, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp sau: (i) yêu cầu đơn vị kiểm tra khắc phục sai phạm; (ii) tạm đình chỉ thực hiện Quyết định chỉ định; (iii) thu hồi Quyết định chỉ định. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thu hồi Quyết định chỉ định đơn vị tổ chức kiểm tra trong các trường hợp sau: đơn vị tổ chức kiểm tra bị giải thể; đơn vị tổ chức kiểm tra không còn hoạt động trong phạm vi đã được chỉ định; đơn vị tổ chức kiểm tra không khắc phục được sai phạm trong thời gian tạm đình chỉ hoặc các sai phạm không thể khắc phục được.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm