Giám đốc công ty nhà nước có được làm Giám đốc công ty khác?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn Tuấn Anh (Hà Nội) hỏi: Hiện anh tôi đang là Giám đốc công ty của 1 doanh nghiệp nhà nước. Nay anh có ý định mở thêm công ty để kinh doanh và muốn làm Giám đốc công ty này. Vậy xin hỏi anh tôi có thể làm Giám đốc của công ty khác được không?
Luật sư Hoàng Trọng Giáp.
Luật sư Hoàng Trọng Giáp.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cho biết: Theo quy định tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020: Doanh nghiệp nhà nước được hiểu là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020.

Cùng với đó, tại Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc và Phó giám đốc, Phó Tổng giám đốc như sau: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty và có quyền, nghĩa vụ: Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty. Quyết định các công việc hằng ngày của công ty. Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chấp thuận.

Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty. Ký kết hợp đồng, giao dịch nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty. Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh; báo cáo tài chính.

Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty. Tuyển dụng lao động. Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Công ty có một hoặc một số Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó tại Điều 101 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc như sau: Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này (Không có quyền thành lập, tham gia quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam).

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.

Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.

Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

Tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, đối chiếu quy định trên anh của bạn không được làm Giám đốc công ty khác khi đang là Giám đốc công ty nhà nước.

Đọc thêm