Pháp điển hệ thống QPPL đối với Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(PLO) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc vừa ký ban hành Kế hoạch Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Pháp điển hệ thống QPPL đối với Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Việc ban hành kế hoạch nhằm bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được hiệu quả, đúng quy định; xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Kế hoạch nêu rõ, Cục Bồi thường nhà nước có trách nhiệm thu thập đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện pháp điển đối với các quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành và chủ trì soạn thảo; tổng hợp kết quả pháp điển đối với các quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành ban hành và chủ trì soạn thảo.

Kế hoạch cũng quy định trách nhiệm các Bộ, ngành; Tổng hợp, xây dựng, kiểm tra, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định; Tổ chức thẩm định kết quả pháp điển; Hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm