Sinh con thứ 3 vẫn được kết nạp Đảng

(PLO) - Mới đây, BCH Trung ương Đảng ban hành Quy định 05-QĐi/TW về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng.

Sinh con thứ 3  vẫn được kết nạp Đảng

Theo đó, quần chúng vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nhưng có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng vẫn được kết nạp khi đáp ứng các điều kiện:

Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị;

Phải là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp uỷ nơi công tác và nơi cư trú đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức trách nhiệm đối với nhân dân;

Phải phấn đấu ít nhất là 24 tháng với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba, 36 tháng với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày sinh con đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Cũng theo Quy định này, sẽ không xem xét kết nạp lại đối với Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; Không xem xét kết nạp Đảng với quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên.

Quy định 05-QĐi/TW  có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định 173-QĐ/TW ngày 11/3/2013.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm