Điều kiện để người gốc Việt nhập lại Quốc tịch Việt Nam?

Tôi là người gốc Việt được cho làm con nuôi người nước ngoài, sống ở nước ngoài, nay muốn nhập lại Quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi, để nhập được Quốc tịch Việt Nam, cần đáp ứng những điều kiện gì?

Chuyên viên Bộ Tư pháp trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, nếu bạn thuộc một trong những trường hợp sau thì sẽ được trở lại quốc tịch Việt Nam: "Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật này có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Xin hồi hương về Việt Nam;

b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài".

Cùng chuyên mục

Đọc thêm