Nâng cao tinh thần tự lực, thoát nghèo vượt khó cho đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị chú trọng nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức, tinh thần tự lực tự cường, thoát nghèo vượt khó cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và các đại biểu đồng chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và các đại biểu đồng chủ trì Hội nghị.

Sáng 19/1, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Công tác dân tộc và chính sách dân tộc luôn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách dân tộc.

Hệ thống các chính sách ngày càng phủ kín các lĩnh vực, địa bàn, có tính toàn diện, bám sát thực tiễn; đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) không ngừng được cải thiện. Đồng bào dân tộc cũng có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của đất nước...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong năm qua.

Đồng thời đánh giá, đây là những đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc, các đơn vị liên quan và các địa phương vùng đồng bào DTTS triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Bên cạnh đó, cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó, tập trung nghiên cứu tham mưu ban hành thể chế chính sách liên quan đến công tác dân tộc; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố chính trị vùng DTTS và miền núi; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; quan tâm chăm lo Tết cho đồng bào DTTS đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng chuỗi giá trị và chuyển giao công nghệ để tạo sinh kế bền vững và nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức, tinh thần tự lực tự cường, thoát nghèo vượt khó cho đồng bào DTTS...

Tại Hội nghị, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 1 cá nhân được nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022, Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, chính sách dân tộc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, kịp thời cung cấp thông tin về công tác dân tộc, nhất là các điểm nóng về an ninh trật tự, thiên tai, dịch bệnh, môi trường; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm