Nhiều đột phá tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện TTHC, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn có nhiều bước đột phá trong 6 tháng đầu năm.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn có nhiều bước đột phá trong 6 tháng đầu năm.

Tỷ lệ trả kết quả hồ sơ đạt mức 99,99%

Với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đoàn kết, tính chuyên nghiệp cao, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ. Do đó, mặc dù số hồ sơ TTHC tiếp nhận tại Trung tâm tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ trả kết quả hồ sơ đạt mức 99,99%.

Việc ban hành, triển khai Quyết định số 14/QĐ-TTPVHCC ngày 17/3/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công về việc Thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn ban đầu phát huy hiệu quả.

Từ khi thành lập, Tổ hướng dẫn, hỗ trợ đã thực hiện hướng dẫn đúng, đầy đủ, tận tình cho người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm. Đồng thời tuyên truyền, giải thích những tiện tích của việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tổ chức, người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện. Kết quả, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của các sở, ban tiếp nhận tại Trung tâm đạt tỷ lệ 37,02% (6.406/17.304 hồ sơ).

Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 58.678 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 22.758 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 38,79%), tiếp nhận trực tuyến 34.797 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 59,30%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 1.123 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,91%); đã giải quyết 56.206 hồ sơ, trước hạn 12.675 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 22,55%), đúng hạn 43.524 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 77,44%).

So sánh với cùng kỳ năm trước tổng số hồ sơ tiếp nhận gấp 3,2 lần, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến gấp 3,1 lần, hồ sơ nộp qua bưu chính công ích gấp 2,9 lần; Trả kết quả tăng 3,8 lần, trước và đúng hạn duy trì tỉ lệ trên 99%.

Qua đó, giúp cho việc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC đều hài lòng và đánh giá cao tính chuyên nghiệp, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả. Kể từ đầu năm có 4.847 lượt đánh giá, trong đó: Rất hài lòng 4.667 lượt (chiếm tỷ lệ 96,29%), Hài lòng 179 lượt (chiếm tỷ lệ 3,69%), Không hài lòng 01 lượt (chiếm tỷ lệ 0,02%).

Công tác tham mưu được kịp thời xây dựng và trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Tham mưu tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các nội dung, hoạt động theo yêu cầu, kế hoạch của UBND tỉnh, nhất là đối với công tác xây dựng hồ sơ trình công bố, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC; rà soát, đánh giá TTHC để cắt giảm thời hạn giải quyết và đơn giản hoá TTHC.

Ngoài ra đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của 09 ngành, tỷ lệ cắt giảm vượt so với kế hoạch (38,8%).

Để nâng cao chất lượng trong công tác, Trung tâm đã cử cán bộ thường xuyên thực hiện giám sát tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả, vừa hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC vừa đôn đốc, hỗ trợ cán bộ các sở, ngành trong việc vận hành trang thiết bị, phần mềm giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu.

Về giám sát tiến độ, kết quả giải quyết TTHC, Trung tâm thường xuyên theo dõi trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ, đôn đốc thực hiện đối với các hồ sơ sắp đến hạn trả kết quả.

Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao năng lực và trách nhiệm của công chức trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận các TTHC cho cá nhân, tổ chức bảo đảm kịp thời đúng tiến độ theo quy định, tiếp tục thông tin đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tạo sự tin cậy cho người dân và doanh nghiệp.

Hạn chế tối đa hồ sơ quá hạn, hồ sơ yêu cầu bổ sung

Trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở.

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ về thực hiện TTHC của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm; chủ động cập nhật kịp thời các TTHC mới được công bố, sửa đổi bổ sung, các TTHC cắt giảm thời hạn giải quyết theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, tìm hướng giải quyết đối với một số TTHC thường xuyên trả kết quả quá hạn, hạn chế tối đa hồ sơ quá hạn, hồ sơ yêu cầu bổ sung. Đẩy mạnh hoạt động của Tổ hỗ trợ, thường xuyên hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính tra cứu và tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn, Vietinbank Lạng Sơn nâng cấp, hoàn thiện cổng Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử. Trước mắt là hoàn thiện hệ thống phù hợp với Phương án thực hiện “4 tại chỗ”.

Xây dựng kế hoạch, triển khai tập huấn về cho công chức, viên chức biệt phái làm việc tại Trung tâm. Thực hiện công tác an ninh mạng, rà soát thiết bị tin học và các điều kiện khác nhằm phục vụ tốt nhất cho lãnh đạo Trung tâm và các cán bộ làm việc tại Trung tâm. Thường xuyên tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh và của Trung ương.

Để có được những kết quả đó trong 6 tháng đầu năm, ngoài sự nỗ lực của tập thể cán bộ Trung tâm, còn có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối hợp kịp thời của các sở ngành, đơn vị. Đặc biệt là sự ủng hộ của người dân. Đây cũng sẽ là động lực để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm