Cà Mau đã triển khai 54 cuộc thanh tra hành chính

(PLVN) - Hiện toàn tỉnh Cà Mau đã triển khai 54 cuộc thanh tra hành chính, nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Năm 2020 chưa phát hiện tham nhũng, tuy nhiên, các vụ việc, vụ án tham nhũng phát hiện từ những năm qua tiếp tục được xử lý nghiêm minh, có sức răng đe, từ đó công tác đấu tranh, chống tham nhũng đạt khá toàn diện, có sự chuyển biến tích cực. 

Qua thanh tra phát hiện sai phạm 4,30 tỷ đồng, về đất đai 1.068 m2 (kiến nghị thu hồi 2,38 tỷ đồng; kiến nghị khác 1,9 tỷ đồng; về đất đai 1.068 m2); thu hồi nộp ngân sách nhà nước 677 triệu đồng, đạt 28 %. Đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 14 tổ chức, 77 cá nhân.

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, khẩn trương, tích cực, với quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến mạnh, đạt được kết quả tích cực trên tất cả các mặt.

Kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, PCTN không có vùng cấm. 

Cụ thể, công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và trên lĩnh vực PCTN nói riêng, các địa phương, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới giải pháp và nội dung tuyên truyền, xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên thực hiện thường xuyên trong công tác đấu tranh PCTN, từ đó nâng cao nhận thức trong Nhân dân, ý thức hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… 

Nhiệm vụ công tác PCTN năm 2021

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đề nghị các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng; đôn đốc thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về PCTN theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp nhằm chủ động phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời hành vi tham nhũng đúng pháp luật. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động; cập nhật kịp thời những văn bản về chế độ, chính sách, định mức, tiêu chuẩn để rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành mới các quy định về thực hiện định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các cơ quan nội chính trong công tác đấu tranh PCTN.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

Cà Mau kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, đặc quyền, ngoại lệ; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử án hình sự nói chung và án tham nhũng nói riêng đảm bảo khách quan, trung thực và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không làm oan người vô tội, để lọt tội phạm,…tập trung thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…

Đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính các cấp, các ngành, cơ quan chức năng cùng hoạt động tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, qua đó tiếp tục góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh - chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm