Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai nhiệm vụ năm 2021

(PLVN) -  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức thành công hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Ông Trương Công Lân - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

Ông Trương Công Lân - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

Trong năm 2020, dưới sự lãnh chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, Ban Đại diện HĐQT các cấp, sự điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc Chi nhánh, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn vươn lên của tập thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn Chi nhánh, Hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc, chất lượng tín dụng tiếp tục được ổn định theo hướng bền vững. Hoạt động giao dịch tại xã được quan tâm, chất lượng giao dịch được nâng lên, thời gian giao dịch được rút ngắn; Tổ TK&VV thường xuyên được kiện toàn.

 Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHCSXH Thừa Thiên Huế - trao thưởng cho các tập thể có chuyên đề xuất sắc năm 2020.

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế, dư nợ đến 31/12/2020 là 2.988.780 triệu đồng, tăng 215.787 triệu đồng so với năm 2019, tăng trưởng 7,78%, trong đó nguồn vốn trung ương tăng 190.984 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn trung ương năm 2020 đạt 99,7%. Qua 18 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai cho vay trên địa bàn đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội năm 2020. Doanh số cho vay năm 2020 là 1.285.439 triệu đồng, tăng 13.212 triệu đồng so với năm 2019, đáp ứng cho 34.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

 Các phòng ký kết giao ước thua đua năm 2021.

Để tiếp tục hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2021, Hội nghị đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong năm 2020, từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm năm 2021. Cụ thể là: tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách nhằm đảm bảo nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm giao dịch xã; Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm duy trì chất lượng tín dụng theo hướng ổn định, bền vững; Nâng cao chất lượng hoạt động của kiểm tra kiểm soát nội bộ. Đa dạng hóa việc phát động các phong trào thi đua khen thưởng, thực hiện khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng và đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động...

Dịp này, các Phòng giao dịch trực thuộc ký kết giao ước thi đua năm 2021 và đã biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, bầu các thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ, đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm