Thành phố Thái Nguyên: Cải cách hành chính tiếp tục là khâu đột phá

(PLVN) - Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, nâng cao hiệu quả đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế… là một trong những định hướng quan trọng của TP Thái Nguyên trong giai đoạn 2021-2025.  

Cán bộ bộ phận một cửa của TP. Thái Nguyên đang hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ.

Cán bộ bộ phận một cửa của TP. Thái Nguyên đang hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ.

Bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020, UBND TP. Thái Nguyên cho biết: thời gian qua nhờ tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cải tiến chế độ làm việc, năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan hành chính và cán bộ công chức nên hiệu quả giải quyết công việc đã được nâng lên.

Cùng với đó, thành phố quyết liệt thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công; Triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII.  

Theo UBND TP. Thái Nguyên, 5 năm qua, thành phố đã tiến hành chuyển đổi mô hình Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị từ đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sang tự chủ tài chính; thành lập Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; Xây dựng đề án chuyển đổi Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố từ đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sang tự chủ tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua rà soát, sắp xếp đã giảm được 3 sự nghiệp công lập, thực hiện tinh giản 10% biên chế so với đầu nhiệm kỳ. 

Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ vị trí việc làm của từng chức danh cán bộ, công chức nên đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được chuẩn hóa theo quy định. Thống kê cho thấy, đến năm 2020, 100% cán bộ công chức cấp thành phố đã có trình độ đại học trở lên.

Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước được nâng lên đã kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

Công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính

Theo UBND TP. Thái Nguyên, trong giai đoạn qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), UBND thành phố và đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện Bộ TTHC áp dụng tại cấp huyện và cấp xã do UBND tỉnh công bố. Cùng với đó, đẩy mạnh việc rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo đó, hàng năm, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện rà soát, kiểm soát đánh giá TTHC, yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường tiếp tục rà soát các TTHC cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, xây dựng đúng quy trình giải quyết nội bộ; đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa các TTHC đã được UBND tỉnh thông qua. 

Đáng chú ý, theo UBND TP. Thái Nguyên, thành phố đã công khai, minh bạch 100% TTHC theo thẩm quyền giải quyết, giúp cho các tổ chức và công dân hiểu để tiện liên hệ công việc, UBND thành phố đã thực hiện việc niêm yết công khai các quy định, TTHC, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đầu việc đến với tất các các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của UBND thành phố và đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố để các tổ chức và công dân tra cứu.

Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố đã ban hành Quyết định áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với 261 TTHC thuộc thẩm quyền thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của UBND thành phố. Triển khai đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 158 TTHC, 13 TTHC mức độ 4; đã có 2.639 hồ sơ được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đầu tư và đưa vào triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến giữa UBND thành phố và UBND 32 xã, phường. Hoàn thành việc kết nối liên thông Cổng dịch vụ công trực tuyến giữa các xã, phường với UBND thành phố, UBND tỉnh Thái Nguyên và Cổng dịch vụ công của Chính phủ.

Lấy sự hài lòng người dân làm nguyên tắc phục vụ, thời gian qua, UBND thành phố, UBND các xã, phường đều bố trí nơi tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về TTHC theo thẩm quyền giải quyết, có thông báo công khai đầy đủ nội dung, cơ quan và người đại diện tiếp nhận, số điện thoại tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị. Trong giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố và UBND các xã, phường chỉ phát sinh 3 phản ánh, ý kiến, kiến nghị từ người dân đối với các TTHC theo thẩm quyền giải quyết và được UBND thành phố, kịp thời phản hồi, trả lời cho công dân theo quy định.

Định hướng cho 5 năm tới, UBND TP. Thái Nguyên xác định công tác cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả bám sát mục tiêu, yêu cầu cải cách của Chính phủ và tỉnh. Thành phố cũng định hướng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và hoạt động cải cách hành chính. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cảnh hành chính trong giai đoạn mới.
Cùng chuyên mục

Đọc thêm