Trường Đại học Điện lực học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 5/8, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông quán triệt những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

PGS.TS Nguyễn Viết Thông quán triệt những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại buổi học tập, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên thường trực Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã trình bày những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, giới thiệu khái quát, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Trường Đại học Điện lực học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 1

Buổi học tập diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Kết luận tại buổi học tập, TS Trương Huy Hoàng – Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đề nghị toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ; lãnh đạo chủ chốt các đơn vị; đoàn thể… của Trường Đại học Điện lực thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện chuyên đề.

Từ đó nhằm vận dụng đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các bộ, cơ quan, đơn vị.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm