Quảng Nam: Triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, nhằm triển khai thực hiện thống nhất nội dung, thời gian, quy trình tuyển quân năm 2023 đúng Luật NVQS và các văn bản liên quan; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) năm 2023.

Quảng Nam đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Quảng Nam đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng, đủ quy trình tuyển quân; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, không để xảy ra đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương phối hợp chặt chẽ, thống nhất nội dung trong tham mưu, thực hiện tuyển quân theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quy trình tuyển quân. Có các phương án phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, địch họa (nếu có), nhất là dịch COVID-19.

Trong đó, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND và Hội đồng NVQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác trong thi hành Luật NVQS trên địa bàn tỉnh đúng nội dung, thời gian; đúng Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn liên quan, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023, bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành Công an, Y tế, Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý NVQS lần đầu đối với công dân trong độ tuổi và quản lý số công dân sẵn sàng nhập ngũ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện quy trình các bước tuyển quân nhất là khâu xét duyệt thực lực, miễn, hoãn và khám tuyển NVQS.

Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyển quân năm 2023; kiện toàn Hội đồng NVQS tỉnh, phân công thành viên theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển quân; giao chỉ tiêu tuyển quân cho các địa phương; phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị gắn với địa bàn xây dựng lực lượng dự bị động viên; hiệp đồng giao, nhận quân giữa các địa phương với các đơn vị nhận quân năm 2023; phối hợp với các đơn vị nhận quân theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu giải quyết tốt mối quan hệ giữa địa phương với các đơn vị.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời quá trình thực hiện các bước tuyển quân của các địa phương; hướng dẫn các địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian, nội dung quy định; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh, đúng quy định.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm, tổng kết công tác tuyển quân ở các cấp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm